Njuolggadusat – Säännöt

ROAVVENJÁRGGA SÁMI SEARVI MII ry. SÄÄNNÖT

 1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Roavvenjárgga Sámi Searvi Mii ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki. Toimialue on Rovaniemen kaupungin alue.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Rovaniemen alueella asuvien saamelaisten yhdyssiteenä, kohottaa saamelaisten kansallista itsetuntoa, pitää yllä saamelaisten keskinäistä kanssakäymistä ja olla jatkuvassa yhteydessä saamelaisalueella ja sen ulkopuolella asuvien saamelaisten kanssa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää saamelaisten taloudellisia, oikeudellisia ja kulttuurillisia pyrkimyksiä ja aloitteita eri aloilla, edistää saamelaisten omaa julkaisu- ja tutkimustoimintaa sekä suorittaa oikean tiedon levittämistä saamelaisista paikallisella ja valtakunnallisella tasolla. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhteistyössä saamelaisjärjestöjen kanssa Suomessa ja muissa maissa sekä ylläpitää yhteyksiä myös muihin kansanryhmiin ja niiden vastaaviin järjestöihin. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen saamelainen, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi merkitään jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset tiedot. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voivat liittyä ne, jotka yhdistyksen hallitus kannatusjäseniksi hyväksyy. Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Jos jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai muutoin vahingoittaa yhdistyksen toimintaa, voi yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen.

4. JÄSENMAKSUT

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksessa määräämät jäsenmaksut. Jäsen, joka ei ole suorittanut edellä mainittuja jäsenmaksuja, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä.

5. HALLINTO

Yhdistystä ja sen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan seuraavasti:

 1. Vaali tapahtuu vuosikokouksessa.
 2. Kaikki hallituksen jäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan.
 3. Valituista varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee itse sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään kahden jäsenen ollessa saapuvilla.

6. VALIOKUNNAT

Hallitus asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden käsittelemistä varten työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta hallituksen jäsentä. Hallitus voi asettaa joko keskuudestaan tai ulkopuoleltaan valiokuntia erityistehtäviä varten.

7. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, ja varapuheenjohtaja ja sihteeri kumpikin yhdessä. Juoksevissa asioissa kuitenkin sihteeri yksin.

8. KOKOUKSET

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenille kirjeitse vähintään viikkoa ennen kokousta. Sen lisäksi kokouskutsu voidaan julkaista hallituksen määräämässä sanomalehdessä viikkoa ennen kokousta. Jäsenten on ilmoitettava vuosikokouksessa käsiteltäviksi aiotut asiat kirjallisesti hallitukselle ennen kokousta.

9. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat.
 4. Käsitellään toiminta- ja tilikertomukset sekä tilintarkastajan lausunto.
 5. Päätetään toimintakertomuksen ja tilien hyväksymisestä sekä hallitukselle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta.
 6. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja vahvistetaan talousarvio.
 7. Määrätään jäsenmaksun suuruus.
 8. Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet. Varsinaisista jäsenistä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
 9. Valitaan seuraavaksi tilivuodeksi tilintarkastaja ja hänen varamiehensä.
 10. Määrätään yhdistyksen edustajille maksettavat korvaukset.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioonottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset.

10. YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti esittämäänsä asiaa varten hallitukselta pyytää. Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

11. ÄÄNIVALTA KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksissa ovat äänivaltaisia yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Kullakin kokouksessa läsnäolevalla on yksi ääni. Hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa, muulloin puheenjohtajan ääni.

12. TALOUS

Yhdistyksen taloudenhoidosta päättää hallitus, joka voi sitä varten nimittää taloudenhoitajan.

13. TILIVUOSI

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen tulee ennen helmikuun kymmenettä päivää jättää tilit sekä laatimansa kertomus yhdistyksen toiminnasta tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien tulee kahden viikon kuluessa hallitukselle antaa yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomus tarkastuksesta.

14. SÄÄNTÖMUUTOKSET

Sääntöjen muutoksista päättää yhdistyksen vuosikokous ja muutosesityksien esilletulosta on mainittava kokouskutsussa. Päätökseen, joka tarkoittaa sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

15. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätökseen, jolla yhdistys puretaan, vaaditaan vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista ainakin toisen on oltava vuosikokous. Purkamisehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan mahdolliset varat yhdistyksen pyrkimyksiä edistävään tarkoitukseen.

Mainokset